Program zajęć dydaktycznych z marketingu medialnego i public relations w Instytucie Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego

 

Dziedzina wiedzy określana mianem "marketing medialny", "public relations" pojawiła się w Polsce kilka lat temu. Generalnie "marketing medialny i public relations" ma służyć harmonizowaniu interesów publicznych i prywatnych. Działa na rzecz szerokiego kręgu organizacji gospodarczych, społecznych i politycznych, takich jak przedsiębiorstwa, związki zawodowe, instytucje rządowe, fundacje i stowarzyszenia, szkoły, stowarzyszenia religijne itd.

Ażeby realizować swoje zamierzenia wszystkie te organizacje muszą starać się rozwijać kontakty z różnymi społecznościami: pracownikami, klientami, lokalnymi wspólnotami itp. a także ze społeczeństwem jako całością. Kierownictwo danej organizacji chce także rozumieć postawy i znać wartości uznawane przez ludzi, o których poparcie i sympatię zabiega, ponieważ tylko w ten sposób może osiągnąć wytyczone sobie cele.

Wszystkie te działania są realizowane dzięki możliwościom korzystania ze środków masowego przekazu. Stąd też wiedza o teorii i praktyce dziennikarstwa staje się niezwykle ważnym elementem w kształceniu specjalistów w zakresie marketingu medialnego i public relations jak i wyróżnia tych specjalistów od ludzi studiujących np. marketing na kierunkach ekonomicznych i zarządzania.

W oparciu o to przekonanie został przygotowany program specjalistycznego kształcenia studentów IV i V roku Instytutu Dziennikarstwa w zakresie "marketingu medialnego i public relations". Program realizowany jest od 1996 roku. Absolwenci otrzymują specjalne "Certyfikaty" ukończenia zajęć tej specjalizacji (w jęz. polskim i angielskim) podczas szczególnej uroczystości, która odbywa się tylko raz w roku (na początku czerwca).

 

Absolwent tej specjalizacji powinien posiadać umiejętności prowadzenia marketingu medialnego i promocji wszelkich instytucji publicznych i państwowych, firm i przedsiębiorstw państwowych i prywatnych oraz być dobrym i skutecznym organizatorem kampanii reklamowych i akcji promocyjnych w skali regionalnej jak i ogólnokrajowej.

 

Program zajęć.

W specjalistycznym programie kształcenia w zakresie "marketingu medialnego i PR" mogą uczestniczyć studenci, którzy zaliczyli 6 semestrów studiów dziennikarskich i osiągnęli najlepsze wyniki nauczania z następujących zajęć dydaktycznych:

1. Komunikowanie masowe

2. Media w Polsce

3. Logika i metodologia

4. Encyklopedia prawa

5. Psychologia społeczna

6. Socjologia ogólna

7. Ekonomia

8. Język wypowiedzi dziennikarskiej

9. Retoryka i erystyka

10. Prawo prasowe

11. Ekonomika mediów

12. Etyka dziennikarska

13. Marketing, PR i reklama.

Pożądane jest, by ze względu na dostępną literaturę przedmiotu i możliwość prowadzenia zajęć w języku angielskim, kandydaci na specjalizację marketingu medialnego i PR znali przede wszystkim język angielski.

Grupa studentów tej specjalizacji nie może liczyć więcej niż 20 słuchaczy (z uwagi na ograniczoną liczbę stanowisk przy komputerach oraz miejsc na praktyki w instytucjach PR). Kwalifikacja kandydatów odbywa się w drodze konkursu przeprowadzonego w drugiej połowie czerwca każdego roku przez Pracownię Marketingu Medialnego i PR.

Zajęcia dydaktyczne na IV i V roku studiów

(przedmioty podkreślone obowiązują tylko studentów specjalizacji)

Najbardziej preferowaną formą wszystkich zajęć są konwersatoria i ćwiczenia laboratoryjne.

Oznaczenia form zajęć:

W = wykład; K = konwersatorium; L = zajęcia laboratoryjne.

Rok IV semestr 7

1. Współczesne systemy polityczne (30W + 30ćw.)

2. Zintegrowany marketing medialny (30 K ,L)

3. Teoria, techniki i narzędzia PR (30W)

4. Językowe aspekty perswazji publicznej i negocjacji (15K)

5. Sztuka porozumiewania się (30K)

6. Psychologia komunikowania (30 K)

7. Zachowanie się konsumenta (15 W)

8. Obsługa komputera i grafika tekstów (45L)

9. Podstawy wiedzy o sztuce (30W)

10. Seminarium magisterskie (30)

Rok IV semestr 8

1. Seminarium magisterskie (30)

2. Materiały i teksty PR - cz. I (30L)

3. Reklama i planowanie mediów (45W,L)

4. PR w strategii marketingowej, sponsoring, filantropia (30K)

5. Techniki multimedialne - Internet (30L)

6. Sprawozdawczość finansowa w przedsiębiorstwie, budżet PR i reklamy (15K)

7. Opinia publiczna, metody badań opinii i skuteczności PR (30K,L)

8. Organizacja pracy i działalność rzecznika prasowego (30W)

9. Muzyka w reklamie (15K,L)

10. Podstawy wiedzy o filmie i TV (15K,L)

11. PR instytucji publicznych, samorządowych i partii politycznych, lobbing (30W)

W okresie wakacji 2-3 tygodniowa praktyka w samodzielnych agencjach PR lub działach PR dużych instytucji i przedsiębiorstw.

Rok V semestr 9

1. Seminarium magisterskie (30)

2. Materiały i teksty PR - cz. II (30L)

3. Promocja sprzedaży (30 W,L)

4. Programy i kampanie PR (planowanie i realizacja - doświadczenia) (15K,L)

5. Zasady kompozycji plastycznej (15L)

6. Planowanie marketingu (15 K)

7. Praktyka w instytucji PR (90)

Rok V semestr 10

1. Seminarium magisterskie (30)

2. Techniki sprzedaży (30W,L)

3 Autoprezentacje przed kamerą i mikrofonem (15L)

4. Regulacje prawne i etyczne w reklamie i w PR (30 K)

5 Konwersatoria specjalistyczne (15 K ). Do wyboru:

Strategie reklamy, propagandy i PR ;

Komunikowanie międzynarodowe w biznesie;

Podstawy zdobywania funduszy

6. Praktyka w instytucji PR (90)

Łącznie w ciągu IV i V roku studiów - 705 godzin dydaktycznych (nie uwzględniono 180 godzin praktyk semestralnych oraz 2/3 tygodniowych praktyk wakacyjnych w instytucjach PR).

Prof. dr hab. Jerzy Olędzki

Kierownik Międzyzakładowej Pracowni

Marketingu Medialnego i Public Relations

Instytutu Dziennikarstwa WDiNP UW